Đắk Lắk ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017

Cập nhật lúc: 15:41 31/05/2017

Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, về tinh thần phục vụ, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp; cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và 08 chỉ số thành phần về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính góp phần nâng cao vị trí xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính, phấn đấu năm 2017 cao hơn vị trí xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2016. Đó là mục tiêu được đề ra tại Kế hoạch số 3926/UBND-TH ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho công dân  (ảnh minh họa)

Theo Kế hoạch, từ năm 2012 đến nay, mặc dù điểm số Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tăng 5,29 điểm nhưng thứ hạng giảm 18 bậc so với năm 2012, để cải thiện thứ hạng trên và thực hiện tốt mục tiêu đề ra trong năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phân công thực hiện các nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương như sau: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành Cải cách hành chính: Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017; báo cáo kết quả triển khai thực hiện và kết quả thực hiện kế hoạch triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh; áp dụng, duy trì, cải tiễn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của các cơ quan hành chính; Thực hiện các biện pháp đẩy mạnh Chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kết quả thực hiện đổi mới cơ chế, chính sách xã hội hóa trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; kết quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính thông qua các hình thức: biểu diễn nghệ thuật, văn nghệ, cổ động trực quan, hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng chủ đề cải cách hành chính;… (2) Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh: thực hiện đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi và xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật;… (3) Cải cách thủ tục hành chính: công bố thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ; công khai thủ tục hành chính đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và của tỉnh;… (4) Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành về tổ chức bộ máy; thực hiện các quy định về phân cấp quản lý đầu tư xây dựng và phân cấp quản lý ngân sách; …(5) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: thực hiện đúng cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt; thực hiện quy định về tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định; thực hiện đúng quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;…(6) Cải cách tài chính công: Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập điểu kiện đã được phê duyệt Đề án vận dung cơ chế tài chính như doanh nghiệp;… (7) Hiện đại hóa hành chính: Xây dựng và triển khai kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi văn bản hành chính; hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3, 4;… (8) Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện được thực hiện theo cơ chế một cửa; cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có 100% số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn;… (9) Tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Mức độ thu hút đầu tư của tỉnh; doanh nghiệp mới thành lập trong năm.

Theo nhiệm vụ được phân công, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, các bước thực hiện để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; triển khai tốt hoạt động quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và địa phương đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Định kỳ báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Thụy Phương