Đắk Lắk đẩy mạnh công tác triển khai, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQCP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 14:27 27/08/2021

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản số 8144/UBND-KGVX về đẩy mạnh công tác triển khai, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQCP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Văn bản số 8144/UBND-KGVX nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6657/K -UBND ngày 21/7/2021, Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 31/7/2021 để chỉ đạo triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Qua hơn 01 tháng triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP, có 03 chính sách được thực hiện kịp thời, gồm: Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng quy hưu trí và tử tuất; hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch. Các chính sách khác triển khai còn chậm, chưa đạt được nhiều kết quả. Để đẩy mạnh công tác triển khai, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

(1) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: chủ trì thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP trên địa bàn tỉnh): Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền các chính sách đến người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Tham mưu, thực hiện các chính sách người lao động chấm dứt hợp đ ng lao động nhưng không đủ điều kiện trợ cấp thất nghiệp; kiểm tra hồ sơ hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, người lao động ngừng việc, hộ kinh doanh do UBND cấp huyện trình để tham mưu UBND tỉnh theo quy định; Thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện chính sách ở các đơn vị; tổng hợp việc thực hiện các chính sách theo từng bước triển khai để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời; báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện.

(2) Sở Y tế: Khẩn trương đôn đốc, rà soát, hỗ trợ cho F0, F1 và trẻ em phải điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8061/UBND-K VX ngày 24/8/2021;

(3) Đối với chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã triển khai thực hiện kịp thời, tuy nhiên, việc người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền được giảm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống COVID-19 theo quy định của Nghị quyết số 68/NQ-CP không chưa được kiểm tra, giám sát. Vì vậy, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan hướng dẫn các biện pháp hỗ trợ, phòng chống dịch COVID-19 cho người lao động trên địa bàn tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh yêu cầu các đơn vị được giảm đóng Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sử dụng kinh phí này để hỗ trợ cho người lao động phòng chống COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 68/NQ-CP.

(4) Các Sở: Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lich; Cục Thuế tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 6657/K -UBND ngày 21/7/2021, Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 31/7/2021 của UBND tỉnh; định kỳ vào ngày 15 và 30 hàng tháng báo cáo kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

(5) UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sử dụng các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, mạng xã hội… đến người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn; Khẩn trương rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị, thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, người lao động ngừng việc, hộ kinh doanh; gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh; Khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động lao động tự do nhóm đối tượng này do UBND cấp huyện phê duyệt danh sách hỗ trợ; Khẩn trương rà soát, hỗ trợ cho F0, F1 và tr em phải điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8061/UBND-K VX ngày 24/8/2021; Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7112/UBNDK VX ngày 01/8/2021: hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các gia đình chính sách gặp khó khăn, người lao động ngh o, mất việc làm và không có thu nhập tại địa phương. Không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc đặc biệt trong các khu cách ly, khu phong tỏa theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện báo cáo theo quy định./.

                                                                                               

 Dương Nguyễn