Quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao

Cập nhật lúc: 09:38 15/09/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Thông tư gồm có 8 Điều quy định về nội dung, chương trình tập huấn chuyên môn thể thao; cơ quan, tổ chức tập huấn; chứng nhận tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Thông tư áp dụng đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao; doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao; Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tập huấn chuyên môn thể thao.

Nội dung, chương trình tập huấn chuyên môn thể thao, gồm: (1) Nội dung tập huấn chuyên môn thể thao bao gồm: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Thể dục thể thao; kiến thức cơ bản của pháp luật có liên quan đến môn thể thao tập huấn; Các nguyên tắc huấn luyện thể thao; Các kỹ thuật cơ bản của môn thể thao; Luật thi đấu, các phương pháp huấn luyện và tổ chức thi đấu của môn thể thao; Những kiến thức cơ bản về bảo đảm an toàn, vệ sinh, chăm sóc y tế, dinh dưỡng cho người tham gia tập luyện môn thể thao; Phương pháp cứu hộ (đối với các hoạt động thể thao dưới nước, hoạt động thể thao mạo hiểm); g) Các nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả tập huấn. (2) Chương trình tập huấn: Tổng cục Thể dục thể thao xây dựng chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện của từng môn thể thao và yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với giảng viên trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định; Căn cứ chương trình tập huấn chuyên môn đã được ban hành, cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn xây dựng tài liệu tập huấn. Tài liệu tập huấn phải được bổ sung, cập nhật thường xuyên để bảo đảm phù hợp quy định và đáp ứng yêu cầu thực tiễn; Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc xây dựng tài liệu của các lớp tập huấn.

Thông tư cũng quy định cơ quan tổ chức tập huấn chuyên môn thể thao, gồm: (1) Cơ quan tổ chức tập huấn chuyên môn thể thao gồm: Tổng cục Thể dục thể thao; Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia của môn thể thao; Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. (2) Cơ quan tổ chức tập huấn chuyên môn thể thao có trách nhiệm: Xây dựng kế hoạch tập huấn cho người hướng dẫn tập luyện thể thao; Tổ chức xây dựng tài liệu tập huấn phù hợp với chương trình tập huấn chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền ban hành; Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tập huấn chuyên môn; Bảo đảm giảng viên đáp ứng yêu cầu trình độ chuyên môn theo quy định; Tổ chức tập huấn, kiểm tra, đánh giá trình độ chuyên môn của học viên; Tổng hợp kết quả tập huấn và công nhận kết quả tập huấn của học viên.

Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm xây dựng Chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện thể thao đối với từng môn thể thao trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành trước ngày 30 tháng 6 năm 2022; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này. 

Dương Nguyễn