Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao

Cập nhật lúc: 15:55 13/08/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, Thông tư gồm có 4 Chương và 13 Điều quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao được áp dụng đối với viên chức chuyên ngành thể dục thể thao làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Dự thảo Thông tư có quy định rõ mã số, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao gồm : Huấn luyện viên cao cấp (hạng I), mã số: V10.01.01; Huấn luyện viên chính (hạng II), mã số: V10.01.02; Huấn luyện viên (hạng III), mã số: V10.01.03; Hướng dẫn viên (hạng IV), mã số: V10.01.04.

Việc xếp lương vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành thể dục thể thao phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức và theo quy định của pháp luật.

Khi xếp lương từ chức danh nghề nghiệp hiện giữ vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Thông tư này là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức chuyên ngành thể dục thể thao làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm rà soát các vị trí việc làm của đơn vị; quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao theo thẩm quyền phân cấp; Các cơ sở, tổ chức, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có thể vận dụng quy định tại Thông tư này để tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ người làm việc về chuyên ngành thể dục thể thao.

Thông tin chi tiết về dự thảo được đăng tải tại địa chỉ https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-du-thao/document-7332.htm. Thời hạn tham gia ý kiến trước ngày 05/10/2021.

Dương Duy