Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao

Cập nhật lúc: 11:47 03/12/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến rộng rãi Nhân dân đối với Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhà thi đấu TDTT Đắk Lắk

Theo đó, dự thảo Thông tư gồm 6 điều hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, áp dụng đối với Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao cấp tỉnh; cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập, quản lý và có liên quan đến hoạt động của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao cấp tỉnh; các tổ chức hoạt động thể thao thuộc các bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được áp dụng quy định tại Thông tư này, các quy định của Đảng và của pháp luật có liên quan.

Về vị trí, chức năng Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao cấp tỉnh được quy định: là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chức năng tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao; tổ chức tập luyện, thi đấu, biểu diễn thể dục thể thao; tổ chức xây dựng và hướng dẫn thực hiện phong trào thể dục, thể thao cho mọi người; thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao cấp tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, trụ sở theo quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ, quyền hạn Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn sau: Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển trung hạn, ngắn hạn, hàng năm của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; Phối hợp với phòng chuyên môn quản lý thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các đề án, kế hoạch dài hạn, trung hạn, các định hướng phát triển thể dục thể thao trên địa bàn; Tham gia xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị các môn thể thao dân tộc trên địa bàn; Tổ chức tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và quản lý vận động viên, vận động viên trẻ, vận động viên năng khiếu thể thao theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức, phối hợp tổ chức các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, huấn luyện viên, trọng tài và các đối tượng làm công tác thể dục thể thao ở địa phương…

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao cấp tỉnh có Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định (Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công). Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao cấp tỉnh có phòng Hành chính, Tổng hợp và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ để triển khai thực hiện công việc theo các nhóm nhiệm vụ: tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện vận động viên; tổ chức thi đấu; phát triển thể thao phong trào; nhiệm vụ chuyên môn khác. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, số lượng người làm việc và tính chất, đặc điểm, điều kiện thực tế, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao theo quy định của pháp luật.

Thời gian góp ý trước ngày 30/01/2022

Dương Nguyễn