Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao giai đoạn 2021-2025

Cập nhật lúc: 15:52 13/08/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 2796/KH-BVHTTDL hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025.

Ảnh minh họa

Mục đích của Kế hoạch nhằm vận động, hướng dẫn toàn dân duy trì nền nếp, thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, đúng cách nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đồng thời, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và "Chương trình sức khỏe Việt Nam".

Theo kế hoạch, các nội dung được triển khai thực hiện gồm: (1) Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; (2) Xây dựng và phổ biến tài liệu hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao đúng cách góp phần nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao; (3) Nâng cao năng lực cho đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao; (4) Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các sơ sở, doanh nghiệp tổ chức hướng dẫn tập luyện, thi đấu các môn thể thao; (5) Lồng ghép triển khai các đề án, dự án về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; (6) Đánh giá kết quả và nhân rộng mô hình tiêu biểu về hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Tổng cục Thể dục thể thao là đơn vị chủ trì, phối hợp các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, các Vụ, đơn vị liên quan xây dựng và phổ biến tài liệu hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao; tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao cho đội ngũ nhân viên chuyên môn nòng cốt cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngành; Phối hợp các Bộ, ngành, đoàn thể liên quan chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao cho mọi đối tượng; Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai Kế hoạch và tổng hợp đề xuất kiến nghị về nhiệm vụ, giải pháp hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao đạt hiệu quả cao; Tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện Kế hoạch của các đơn vị, địa phương trên toàn quốc. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương quan tâm, hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động, phụ nữ, thanh thiếu nhi, người cao tuổi, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

Dương Duy