Đắk Lắk Quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh

Cập nhật lúc: 16:15 23/08/2021

HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X. kỳ họp thứ Hai ngày 13/8/2021 đã thông qua Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh

Nghị quyết này quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đội tuyển năng khiếu tỉnh và đổi tuyển huyện đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh, ngoài đối tượng quy định tại Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa

Nguồn kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước. Tỉnh khuyến khích các đơn vị quản lý huấn luyện viên, vận động viên khai thác các nguồn thu hợp pháp để bổ sung thêm chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao.

Nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng: (1) Tập huấn trong nước: là số ngày huấn luyện viên, vận động viên có mặt thực tế tập trung tập huấn theo quyết định của cấp có thẩm quyền; mức chi cụ thể: đội tuyển năng khiếu tỉnh và huyện (130.000 đồng/người/ngày); (2) Thời gian tập trung thi đấu tại các giải thể thể thành tích cao quy định tại Luật Thể dục, Thể thao: mức chi cụ thể: đội tuyển năng khiếu tỉnh và huyện (220.000 đồng/người/ngày); (3) Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên khuyết tật khi được cấp có thẩm quyền triệu tập tập luyện, huấn luyện và thi đấu áp dụng theo mức chi quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này.

UBND tỉnh Đắk Lắk được giao tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo HĐND tại các kỳ họp của HĐND tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/8/2021.

Xem văn bản tại đây

Dương Duy