Quản lý hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

Cập nhật lúc: 11:04 12/06/2019

UBND tỉnh vừa có văn bản số 4689/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các Sở, ngành liên quan chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý hoạt động của phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Theo đó, nguyên tắc hoạt động vui chơi, giải trí, gồm: Hoạt động vui chơi, giải trí phải bảo đảm trật tự, an toàn, an ninh, bảo vệ môi trường và hiệu quả; góp phần phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội; Việc đầu tư xây dựng vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước phải phù hợp với các quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành đã được phê duyệt. Khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước, chủ đầu tư phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng; Tổ chức, cá nhân khai thác, cung cấp dịch vụ vui chơi, giải trí, người lái phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước và người tham gia vui chơi, giải trí dưới nước phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này và quy định khác có liên quan của pháp luật.

Vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước, có 02 vùng, gồm: Vùng 1 là vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải; Vùng 2 là vùng nước khác không thuộc vùng 1, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát.

Điều kiện đối với phương tiện, người lái phương tiện khi tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước: Phương tiện phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước phải thực hiện đăng kiểm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và đăng ký theo quy định tại Nghị định này, trừ phương tiện đã được đăng ký theo các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa hoặc pháp luật về hàng hải và quy định đối với người lái phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước.

Quản lý vùng hoạt động: Chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng 1; Thủ tục chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng 1; Thẩm quyền thỏa thuận, công bố vùng hoạt động tại vùng 2; Thủ tục công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng 2; Thủ tục đóng, không cho phép hoạt động tại vùng 2.

Đăng ký phương tiện: Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu: Giấy tờ phải nộp, gồm: (1) Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thực hiện theo Mẫu số 09 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này (01 bản); (2) 02 ảnh màu có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; (3) Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/8/2019.

TV