Chế độ ăn hàng ngày đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 15:19 24/07/2019

Đó chính là nội dung tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức ăn hàng ngày đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 và thay thế khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao và bồi dưỡng cho các lực lượng phục vụ giải.

Theo đó, mức ăn hàng ngày quy định tại Nghị quyết này áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao thuộc các đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh, đội tuyển năng khiếu các cấp, đội tuyển huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, (gọi chung là đội tuyển cấp huyện) đang tập luyện, huấn luyện tại các Trung tâm Huấn luyện thể thao, các Trường Năng khiếu Thể thao hoặc đang làm nhiệm vụ tại các giải thể thao thành tích cao quy định tại Điều 37 Luật Thể dục Thể thao.

Mức chi tiền ăn hàng ngày đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện trong nước (là số ngày huấn luyện viên, vận động viên có mặt thực tế tập trung tập luyện, huấn luyện theo quyết định của cấp c thấm quyền), cụ thể: Đội tuyển tỉnh (220.000 đ/người/ngày); Đội tuyến trẻ tỉnh (175.000 đồng/người/ngày); Đội tuyển năng khiếu các cấp (130.000 đồng/người/ngày); Đội tuyển cấp huyện (130.000 đồng/người/ngày).

Mức chi tiền ăn hàng ngày đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung thi đấu, cụ thể: Đội tuyển tỉnh (290.000 đ/người/ngày); Đội tuyến trẻ tỉnh (220.000 đồng/người/ngày); Đội tuyển năng khiếu các cấp (220.000 đồng/người/ngày); Đội tuyển cấp huyện (220.000 đồng/người/ngày).

Ngoài ra, tại Nghị quyết cũng quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với các huấn luyện viên, vận động viên khuyết tật khi được cấp có thẩm quyền triệu tập tập luyện, huấn luyện và thi đấu; kinh phí thực hiện thuốc bổ tăng lực, thực phẩm chức năng và các nội dung khác có liên quan không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo Thông tư số 6l/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đôi với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao./.

Thanh Viên