Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục Thể thao

Cập nhật lúc: 15:39 20/07/2018

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục Thể thao đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5  và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 2913/KH-BVHTTDL, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh, thành phố để triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục Thể thao.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị khi triển khai Luật cần tập trung vào các nội dung chính: Một là xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Hai là tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, trong đó tập trung những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao; Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các tổ chức cá nhân được quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục Thể thao.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Tổng cục Thể dục Thể thao chủ trì, theo dõi, đôn đôc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm      bảo mục đích, yêu cầu, nội dung va tiến độ thời gian đã đề ra./.

Minh Long