Thanh tra, kiểm tra, rà soát kinh doanh hoạt động thể thao

Cập nhật lúc: 10:03 16/08/2018

Trên cơ sở văn bản số 3528/BVHTTDL-VP ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du  lịch về việc kiểm tra, rà soát kinh doanh hoạt động thể thao, Tổng cục Thể thao vừa có văn bản số 1090/TCTDTT-TDTTQC, ngày 14/8/2018, gửi Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh/thành

Theo đó, đề nghị các đơn vị: Một là tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao trong việc chấp hành các quy dịnh tại Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt  động thể thao; Thông tư số 06/2018/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn dù lượn và môn diều bay; Thông tư số 17/2018/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 03 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn mô tô nước trên biển; Thông tư số 21/2018/TT- BVHTTDL ngày 05 tháng 04 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn lặn biển thể thao giải trí. Hai là báo cáo kết quả việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao gửi về Tổng cục Thể dục Thể thao, số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 19/8/2018./.

TV