Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2018

Cập nhật lúc: 14:56 16/04/2018

Trên cơ sở thực hiện Quyết định 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 4285/QĐ-BVHTTDL ngày 08/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2018.

Theo đó, với nội dung chính là tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền (Xây dựng và phổ biến tài liệu về chuyên môn, kỹ thuật; Hợp tác tuyên truyền trên các kênh của Đài truvền hình Việt Nam; Tổ chức các hình thức tuyên truvền); Phát động phong trào trẻ em học bơi phòng, chống tai nạn đuối nước; Tổ chức dạy bơi cho trẻ em; Tập huấn đội ngũ hướng dẫn viên, nhân viên cứu hộ; Tổ chức giải bơi, hội thi bơi.

Tại Kế hoạch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Tổng cục Thể dục thể thao là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này tại các địa phương; đồng thời yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước năm 2018 về Tổng cục Thể dục thể thao./.

TV