Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chấn chỉnh hoạt động quảng cáo

Cập nhật lúc: 20:39 22/05/2017

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản số 3746/UBND-KGVX về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo.

Theo đó, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng; quản lý chặt chẽ hoạt động quảng cáo, chấn chỉnh việc trình bày bằng chữ viết tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu của các tổ chức, cá nhân; chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia gỡ bỏ quảng cáo rao vặt trái phép; tăng cường nhân lực, phương tiện kỹ thuật cho lực lượng thanh tra chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đồng thời kiên quyết xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm; rà soát hệ thống quảng cáo hiện có để điều chỉnh hoặc xóa bỏ theo quy hoạch quảng cáo đã được duyệt, tham mưu xây dựng quy hoạch (bố trí) địa điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt trên địa bàn tỉnh theo quy định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện./.

 

 

 

 

 

 

 

 

Minh Long