Tuyên truyền Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam - 18/11/2021

Cập nhật lúc: 11:51 06/10/2021

Nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước góp phần tạo khí thế thi đua sổi nổi thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam - 18/11/2021 đến các phòng, đơn vị, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố để tuyên truyền; hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả. Thông qua ngày hội để ghi nhận kết quả của cộng đồng dân cư, biểu dương tập thể, hộ gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư. Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh, việc thực hiện Phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sắc màu dân tộc

Trọng tâm tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 91 năm qua. Giới thiệu đến các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cùng cả nước “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Chung tay đẩy lùi đại dịch COVID19”…

Việc tổ chức Ngày hội cần đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, an toàn, tránh hình thức, lãng phí và huy động mạnh mẽ nội lực của người dân trong tham gia, đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nội dung tuyên truyền đảm bảo chính xác, rõ ràng, đơn giản, thiết thực phù hợp với truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc, tôn giáo.

Võ Phượng