Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Cập nhật lúc: 10:47 02/05/2018

Trên cơ sở thực hiện Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW, ngày 13/4/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ vừa ban hành văn bản số 66/HD-BTGTU gửi các đơn vị liên quan.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị triển khai công tác tuyên truyền, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: Một là tuyên truyền mục đích, ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc, khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu vào mọi tầng lớp Nhân dân Việt Nam, biến thành sức mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Hai là tuyên truyền nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, trong đó nhấn mạnh giá trị trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định và làm rõ sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở từng giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhân dân ta 70 năm qua, nhất là trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc và hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước. Ba là tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng, về kết quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng ở các cấp, các ngành, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân, từ đó kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quyết định về công tác thi đua - khen thưởng, như: Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quổc lần thứ XII của Đảng”', Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư “về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)”; Chỉ thị số 32-CT/TƯ, ngày 9/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của tỉnh”; Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh “về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh”; Chỉ thị số 21/CT-UBND, ngày 29/12/2017 của ƯBND tỉnh về “phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2018”; Kế hoạch số 1467/KH-UBND, ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh về “tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018)”; lưu ý, làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước hiện nay, nhất là đối với 03 phong trào thi đua trọng tâm: “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Bốn là tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm là phản ánh kịp thời kết quả các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là các hoạt động trọng tâm của tỉnh; đồng thời tăng cường tuyên truyền, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phủ định ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.

Ngoài ra, cũng đề nghị các đơn vị triển khai một số hoạt động tuyên truyền, như: Cấp tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm cấp tỉnh 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước gắn với biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh; đồng thời, trao các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, (theo Kế hoạch số 1467/KH-UBND, ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh. Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị: Tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt với những nội dung và tiêu chí rõ ràng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của các địa phương, cơ quan, đơn vị lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để biểu dương, khen thưởng nhằm động viên, làm gương và khích lệ phong trào thi đua; Tổ chức gặp mặt, giao lưu, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6); Đẩy mạnh tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các phương tiện cổ động trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao...

Tại văn bản, Ban Tuyên giáo giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thế dục - thể thao, triển lãm, chiếu phim... chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, đặc biệt quan tâm tới những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trên một số trục đường trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột theo thẩm quyền phân cấp quản lý.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

        1. Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -            11/6/2018)!

  1. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!
  2. Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân!
  3. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!
  4. Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
  5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
  6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
  7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
  8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Thanh Viên