Tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”

Cập nhật lúc: 14:02 05/01/2018

Trên cơ sở văn bản số 3825-CV/BTGTW, ngày 25/12/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 03/01/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành văn bản số 748/CV-TG về việc tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”.

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào các nội dung, như: Hoàn cảnh và ý nghĩa ra đời của tác phẩm (Hoàn cảnh ra đời; ý nghĩa của sự ra đời tác phẩm); Những tư tưởng cơ bản trong tuyên ngôn của Đảng cộng sản (Khẳng định hai nguyên lý của chủ nghĩa Mác lê nin; khẳng định giai cấp vô sản chỉ có thể tự giải phóng khỏi tình trạng bị áp bức, bóc lột, nếu đồng thời và vĩnh viễn giải phóng toàn bộ xã hội khỏi tình trạng bị áp bức, bóc lột, phân chia giai cấp và đấu tranh giai cấp; công khai trước toàn bộ thế giới về chiến lược, sách lược của Đảng cộng sản; vạch trần bản chất phản động, bảo thủ, lỗi thời của các trào lưu tư tưởng phi khoa học, trá hình dưới chiêu bài khác nhau về chủ nghĩ xã hội để chống chủ nghĩa xã hội lúc bấy giờ); Giá trị thời đại và sự vận dụng tuyên ngôn Đảng Cộng sản vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta (giá trị thời đại; giá trị của tuyên ngôn Đảng cộng sản đối với cách mạng Việt Nam và sự vận dụng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta).

Đề cương hướng dẫn tuyên truyền được gửi các Ban của Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy; cơ quan báo, đài của tỉnh đề thực hiện./.

Thanh Viên