Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai

Cập nhật lúc: 10:16 07/08/2018

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có văn bản số 954-CV/BTGTU, gửi các Sở, ngành và Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai.

Theo đó, trên cơ sở Công văn số 881-CV/BTGTU, ngày 23/5/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi “Để cương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Một là tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai theo Đề cương gửi kèm Công văn số 881-CV/BTGTU, ngày 23/5/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong đó cần chú ý một số nội dung sau: Phải tạo được chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, Nhân dân từ sự ứng phó sang sự chủ động phòng, tránh và tiến tới quản lý rủi ro thiên tai; đề cao trách nhiệm chỉ đạo và phối hợp hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần nâng cao hiệu qủa công tác phòng, chống thiên tai trong tình hình mới. Tạo được sự quan tâm của các tổ chức trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp tham gia, hỗ trợ công tác phòng, chống thiên tai. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, phù hợp đối với 3 giai đoạn: Chuẩn bị - phòng ngừa - ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Thúc đẩy thay đổi hành vi tích cực, chấp hành, tuân thủ pháp luật, sự chỉ đạo của chính quyền đối với người dân trong phòng chống thiên tai. Tăng cường tuyên truyền cho người dân các kỹ năng ứng phó trước các tình huống của thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do chủ quan, do nhận thức không đầy đủ về trách nhiệm và nghĩa vụ phải chủ động hợp tác, phối hợp với chính quyền về công tác phòng, chống thiên tai. Tuyên truyền, phổ biến cách tiếp cận, giải pháp mới về phòng chống thiên tai như quản lý rủi ro lũ lụt, hạn hán; quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng, khoa học công nghệ, các công cụ hỗ trợ, thiết bị cảnh báo sớm, phục hồi và tái thiết sau thiên tai tốt hơn; phản ánh việc triển khai giải pháp thực hiện ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống thiên tai. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái và những nghĩa cử cao đẹp trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân giúp đỡ nhau vượt qua hoạn nạn mỗi khi thiên tai lớn xảy ra. Thường xuyên cập nhật và phổ biến các thông tin mới nhất cảnh báo tình hình thiên tai, góp phần tăng cường sự phối hợp trong công tác chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với những diễn biến dị thường của thiên tai trên website: http://phonschonsthientai.vn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai hoặc website: http://kttvqs.gov.vn; http://www.nchmf.sov.vn của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn. Hai là tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống thiên tai./.

An Nhiên