Triển khai một số nội dung trong lĩnh vực văn hóa trên cơ sở thực hiện Nghị định 78/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Cập nhật lúc: 16:20 06/11/2017

Ngày 24/10/2017, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 4522/BVHTTDL-VHCS, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về triển khai một số nội dung, lĩnh vực văn hóa cơ sở thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ.

Theo đó, Bộ VHTTDL đề nghị các Sở: Tiếp tục tuyên truyền các văn bản của Đảng và nhà nước về công tác thanh niên, đặc biệt là Luật Thanh niên, Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên, Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên, qua đó nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về công tác thanh niên trong tình hình mới; Xây dựng các chương trình, kế hoạch tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn hóa trong thanh niên, đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình văn hóa dân cư văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên tham gia đấu tranh, ngăn chặn các phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các tổ chức Đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong thanh niên; Phối hợp với Tỉnh đoàn, thành Đoàn tiếp tục triển khai các kế hoạch, chưong trình phối hợp đã ký giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tiến hành tổ chức sơ kết, tổng kết theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Bộ VHTTDL giao Cục Văn hóa cơ sở theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ thuộc lĩnh vực văn hóa cơ sở và định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

 

 

Minh Long