Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 và Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ

Cập nhật lúc: 15:06 29/08/2019

 Sáng 29/8, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 và Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đồng chí H’Jim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng chủ trì Hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa” và 05 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các Bộ, ngành Trung ương, sự lãnh đạo và điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQVN tỉnh, các cơ quan, đoàn thể, sự hưởng ứng và đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu đáng kể trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng; đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân ngày càng được nâng lên; Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã đạt được kết quả nhất định; nhiều kế hoạch hoạt động, chương trình thiết thực đã được xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đã được quần chúng Nhân dân hưởng ứng, tham gia và tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, ra sức phấn đấu lao động sản xuất, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở.

 Quang cảnh hội nghị 

Chiến lược và Nghị quyết 102 được triển khai đồng bộ và có hiệu quả; công tác tuyên truyền, phổ biến Chiến lược rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, đã tạo được nhiều chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đời sống văn hóa cơ sở không ngừng phát triển, chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa ngày càng được nâng cao, hạn chế được những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, khoảng cách trong đời sống văn hóa giữa thành thị và nông thôn ngày càng thu hẹp dần.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Jim Kdoh phát biểu khai mạc hội nghị

Công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa được sự quan tâm chỉ đạo  triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cở sở, việc đầu tư, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa vật thể và phi vật thể có trọng điểm đã góp phần xây dựng nền văn hóa của tỉnh ngày càng giàu bản sắc dân tộc.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Hồng Hà phát biểu điều hành tại Hội nghi

Các hoạt động thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chiến lược phát triển văn hóa đến vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số luôn được tăng cường đẩy mạnh. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể nhằm triển khai một cách có hiệu quả về Chiến lược phát triển văn hóa.

Đại diện Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Ea Kar báo cáo tham luộn tại hội nghị

Hội nghị đã được nghe các báo cáo tham luận của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; của các huyện, thành phố, thị xã; đồng thời xác định rõ những mặt hạn chế, tồn tại cần khắc phục, những kinh nghiệm mới cần phát huy, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tới để đạt được những kết quả cao hơn.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các Sở, ngành, địa phương cần xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và triển khai Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”; tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị- xã hội trong phát triển sự nghiệp văn hóa; nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; đầu tư công tác sưu tầm và nghiên cứu bảo tồn văn hóa, văn nghệ dân gian; ngăn chặn văn hóa đồi trụy, tiêu cực; Tăng cường hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa nhân loại, xã hội hóa các hoạt động về văn hóa.

Các cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Băng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020

Tại Hội nghị có 7 tập thể và 6 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Băng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

8 tập thể và 7 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Băng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Ama Phong