Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6

Cập nhật lúc: 16:20 08/04/2019

Trên cơ sở  Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam và thực hiện Kế hoạch số 732/KH-BTTTT ngày 18/3/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 trên toàn quốc. Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch vừa ban hành văn bản số 1282/BVHTTDL-TV, gửi các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh, thành phố.

Chương trình tặng sách của Thư viện tỉnh

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị: (1) Vụ Thư viện: Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thư viện công cộng toàn quốc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6; Tổng kết hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 do các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và hệ thống thư viện công cộng toàn quốc thực hiện gửi Bộ Thông tin và Truyền thông. (2) Cục Văn hóa cơ sở: Chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 thông qua hình thức tuyên truyền, cổ động tại các Trung tâm Văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng... (3) Vụ Đào tạo: Hướng dẫn các cơ sở đào tạo chuyên ngành của Bộ (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh...) đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy phong trào đọc sách trong học sinh, sinh viên, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 gắn với công tác đào tạo. (4) Thư viện Quốc gia Việt Nam: Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia hoạt động, sự kiện nhân Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam. (5) Trung tâm Công nghệ Thông tin: Tổ chức các hoạt động thông tin truyền thông để tuyên truyền, quảng bá ý nghĩa Ngày Sách Việt Nam trên các hệ thống thông tin và truyền thông do đơn vị quản lý. (6) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố: Chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019./.

Minh Long