Tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2018

Cập nhật lúc: 11:00 06/04/2018

Với mục đích tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân qua việc thực hiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”; tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-Trg của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động.

Theo đó, các hoạt động được diễn ra từ ngày 19 - 22/4/2018, với chủ đề “Bản sắc văn hóa dân tộc góp phẩn xây dụng và phát triên văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Các hoạt động chính, gồm: Chương trình Đêm hội văn hóa dân tộc; Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”; Các ngày hội văn hóa dân tộc, vùng miền; Triển lãm 10 năm chặng đường Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Tại Kế hoạch, Bộ VHTTDL đã giao các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt các hoạt động tại Ngày Văn hóa các dân tộc năm 2018 đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố với đầu mối là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cử đại diện tham dự các hoạt động và chỉ đạo, hỗ trợ các đoàn của địa phương, đồng bào các dân tộc tham gia Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2018 theo kế hoạch: Chuẩn bị báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” tại địa phưong; Đề cử đại diện là người có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam tiêu biểu tại địa phương được đề nghị khen thưởng ...../.

Quang Minh