Tiếp tục triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Cập nhật lúc: 15:13 08/06/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản 1820/BVHTTDL-TV về việc tiếp tục triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Ảnh minh họa

Văn bản nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại văn bản số 3471/VPCP-KGVX ngày 26/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, triển khai xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Trong đó xác định lộ trình, chỉ tiêu, nguồn lực cho các hoạt động nhằm xây dựng môi trường đọc thuận lợi trên cơ sở: kiện toàn, củng cố mạng lưới thư viện, nhân rộng các mô hình phát triển văn hóa đọc đã được xây dựng; đổi mới hoạt động thư viện, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ hướng đến xây dựng kỹ năng thông tin cho người sử dụng, đặc biệt gắn với việc chuyển đổi số; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư cho phát triển văn hóa đọc. Đồng thời, Bộ cũng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân công 01 tổ chức trực thuộc làm đầu mối triển khai thực hiện Đề án trong giai đoạn tiếp theo tại Bộ, ngành và địa phương; định kỳ hằng năm có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Đề án để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

                                                                                                Dương Nguyễn