Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa thuộc lĩnh vực Thư viện

Cập nhật lúc: 09:40 05/04/2018

Đó chính là nội dung vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tới Sở VHTTDL/Sở VHTT các tỉnh, thành trong cả nước.

Theo đó, trong năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bố trí vốn cho mục tiêu cấp sách cho kho sách luân chuyển của thư viện tỉnh, vốn của mục tiêu này được bố trí từ nguồn ngân sách sự nghiệp quy định tại nhóm Dự án: Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa - cấp sách cho kho sách luân chuyển thư viện cấp tỉnh (ban hành theo Công văn số 141/BVHTTDL- KHTC ngày 12/01/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Ngoài ra, để đảm bảo việc bổ sung sách phù hợp và đáp ứng nhu cầu người sử dụng thư viện, yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương và bảo đảm chất lượng, trên cơ sở danh mục sách của một số nhà sách, nhà xuất bản uy tín mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi kèm theo tại Công văn số 33/BVHTTDL-TV ngày 04/01/2018 đề nghị các thư viện tỉnh tham khảo, chấm chọn theo nhu cầu thực tế của địa phương và gửi danh mục sách về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện) trong Quý II năm 2018./.

QL