Thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa

Cập nhật lúc: 21:34 10/01/2018

Trên cơ sở Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán kinh phí Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2017 (kinh phí sự nghiệp) và Quyết định số 2533/QĐ-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản số 5264/BVHTTDL-KHTC về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2017, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa,Thể thao các tỉnh/thành phố.

Theo đó, văn bản đã hướng dẫn nội dung và định mức chi nguồn kinh phí này. Đây là những nội dung đã được Bộ Văn hóa. Thể thao và Du lịch tổng hợp từ nhu cầu thực tế của các địa phương gửi Bộ Tài chính thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ. Nguồn ngân sách bố trí từ trung ương của Chương trình chỉ mang tính hỗ trợ để thực hiện các mục tiêu của dự án.

Ngoài ra, văn bản còn đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào các mục tiêu, danh mục dự án và định mức cho từng nội dung công việc để báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bố trí đúng, đủ nguồn Ngân sách Trung ương đồng thời chủ động bố trí kinh phí đối ứng từ ngân sách địa phương và có phương án huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện có hiệu quả mục tiêu các dự án của Chương trình./.

Nhị Bình