Thực hiện chính sách, pháp luật về Thư viện

Cập nhật lúc: 16:27 22/03/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản số 2168/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện chính sách pháp luật về thư viện.

Theo đó, trên cơ sở Báo cáo số 1859/BC-UBVHGDTTN14 ngày 05/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thư viện, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện một số nội dung:

Một là phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách cho hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo cân đối so với các ngành trong lĩnh vực văn hóa - thông tin. Hai là phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm quy định về ưu tiên giải quyết đất xây thư viện, đảm bảo thuận tiện cho người đọc; đảm bảo cảnh quan, môi trường văn hóa. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực cho hoạt động thư viện, tạo điều kiện cho thư viện phát triển. Ba là phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan để thực hiện nghiêm chế độ phụ cấp độc hại, chế độ bồi dưỡng theo hiện vật cho đội ngũ làm công tác thư viện theo đúng quy định. Bốn là tạo điều kiện cho đội ngũ làm công tác thư viện trên địa bàn tỉnh được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức nghiệp vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức./.

Quang Minh