Tăng cường tuyên truyền việc phổ biến các văn bản liên quan đến thực thi quyền tác giả, quyền liên quan

Cập nhật lúc: 14:41 07/05/2018

Đó chính là nội dung tại văn bản số 3508/UBND-KGVX mà UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan căn cứ chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 1621/BVHTTDL-BQTG để tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện theo thẩm quyền.

Theo đó, các đơn vị cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, Nghị định số 22/2018/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan; Tổ chức các hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương, thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân về quyền tác giả, quyền liên quan; Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương; Giám sát hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương, tạo điều kiện, hỗ trợ các tổ chức này thực hiện quyền do pháp luật quy định theo quy định tại Mục lục Chỉ thị số 36/2008 ngày 31 thang 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan./.

Linh Nhi