Tăng cường công tác quản ]ý nhà nước trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 14:44 23/05/2019

UBND tỉnh vừa có văn bản số 4016/UBND-KGVX, gửi các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch;Thông tin và Truyền thông; Lao động, Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Báo Đăk Lắk; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về tăng cường công tác quản ]ý nhà nước trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thời gian qua, hoạt động kinh doanh văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh có bước phát triển phong phú, đa dạng, tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân. Tuy nhiên, qua công tác khảo sát tình hình hoạt động của các loại hình kinh doanh văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp liên quan đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Để tăng cường vai trò và trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước, hạn chế các tệ nạn xã hội, góp phần lập lại trật tự kỷ cương trong hoạt động kinh doanh văn hóa, dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử (game Online) trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị:

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh văn hóa và dịch vụ văn hóa; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, làm nơi chứa chấp, môi giới, tạo môi trường, điều kiện phát sinh các tệ nạn xã hội như: Hoạt động mại dâm; mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, beer club...; kiên quyết xử lý các hành vi sai phạm theo đúng quy định của pháp luật đối với các cơ sở, cá nhân và trách nhiệm của cán bộ, cơ quan chức năng để vi phạm kéo dài ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 03/12/2015; tổ chức tập huấn nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh doanh văn hóa và dịch vụ văn hóa. Đồng thời, thường xuyên mở các lớp tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật cho mọi tầng lớp Nhân dân và yêu cầu các cơ sở kinh doanh ký cam kết thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật; thực hiện việc báo cáo định kỳ về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh để UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động kinh doanh văn hóa và dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử; những chế tài xử phạt vi phạm hành chính và các quy định của pháp luật khác có liên quan đến các chủ cơ sở, doanh nghiệp, cá nhân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, nhà nghỉ, khách sạn... có hoạt động mại dâm, ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chủ động phối hợp với các Sở, ngành chức năng của tỉnh để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, thực hiện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền; Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên giám sát, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh văn hóa, dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử trên địa bàn quản lý.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ; Công an các cấp tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, tổ chức hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm các quy định về an ninh trật tự, an toàn./.

Thanh Viên