Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”.

Cập nhật lúc: 21:23 10/09/2017

 

Thực hiện văn bản số 3314/BVHTTDL-TV, ngày 30/8/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và văn bản số 7095/UBND-KGVX, ngày 08/9/2017 của Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk về việc.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án, gửi các Sở, ngành và đơn vị liên quan để tham gia ý kiến. Đến ngày 08/9/2017, sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Tờ trình số 1611/TTr-SVHTTDL về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”.

Theo đó, dự thảo Kế hoạch đã đề ra 03 mục tiêu chủ yếu đến năm 2020 là: Về khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức (02 mục tiêu cụ thể); về nâng cao kiến thức, kỹ năng đọc (02 mục tiêu cụ thể); về tăng cường hoạt động thư viện, xuất bản (03 mục tiêu cụ thể) và định hướng đến năm 2030 là tạo điều kiện để người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác. Duy trì và củng cố các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc, tiếp tục cải thiện môi trường đọc. Hoạt động thư viện, xuất bản có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của người dân.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng đề ra 06 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, gồm: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc; đẩy mạnh công tác xã hội hóa; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng, nội dung và hình thức xuất bản phẩm; mở rộng quan hệ hợp tác.

 

Quang Minh