Sẽ có quy định về quản lý thu, chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội

Cập nhật lúc: 17:45 06/05/2021

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 4269/BTC-HCSN về việc lấy ý kiến lần 2 đối với dự thảo Thông tư quy định về quản lý thu, chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Ảnh minh họa

Theo đó, dự thảo Thông tư gồm có 7 Điều quy định cụ thể: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc quyên góp, tiếp nhận các khoản công đức, tài trợ cho tổ chức lễ hội, di tích và hoạt động lễ hội; mở tài khoản; quản lý, thu chi tài chính cho công tác lễ hội và hoạt động lễ hội; quản lý tiền công đức và tài trợ cho di tích; báo cáo thu chi tài chính, báo cáo quyết toán; hiệu lực thi hành.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Nội vụ; Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Ủy ban dân tộc; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư trước ngày 15/5/2021 để hoàn chỉnh.

Duy Hà