Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật lúc: 22:19 10/12/2020

Ngày 07 tháng 12 năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3668/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021. Theo đó Kế hoạch đã nêu rõ việc tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, thuyết minh viên, học sinh, sinh viên… trong toàn Ngành; Nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của Nhân dân khi tham gia các hoạt động văn hóa , thể thao và du lịch nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường trật tự, kỷ cương, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; đảm bảo công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, lồng ghép các nguồn lực phù hợp với thực tế của địa bàn, đối tượng; Góp phần triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80- KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân ban hành theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, công tác PBGDPL phải thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất và thường xuyên. Nội dung, hình thức PBGDPL đa dạng, phù hợp, có hệ thống và đảm bảo hiệu quả thiết thực đối với từng lĩnh vực, từng đối tượng; ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, địa bàn cấp cơ sở. Có cán bộ phụ trách chuyên môn, có kinh nghiệm, được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản, cập nhật công tác PBGDPL. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Coi trọng sự phối hợp đa ngành trong công tác PBGDPL, đặc biệt là sự phối hợp giữa ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch với ngành Tư pháp, các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác PBGDPL. Kết hợp chặt chẽ giữa PBGDPL với tổ chức thực thi pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật; lồng ghép PBGDPL với việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Võ Phượng