Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét tăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật

Cập nhật lúc: 09:35 16/08/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân đối với dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét tăng hạng chức danh nghề nghiệp; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật 

 Ảnh minh họa

Theo đó, dự thảo Thông tư gồm có 4 Chương và 6 Điều áp dụng đối với viên chức chuyên ngành văn hóa công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập tham dự các kỳ thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật (sau đây gọi là chuyên ngành văn hóa).

Các nội dung chính của Thông tư, gồm: quy định tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa; Hình thức, nội dung xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa; Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Thông tư này theo thẩm quyền được giao cử viên chức tham dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức được cử tham dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; theo thẩm quyền được giao tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hoá đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian tham gia ý kiến trước ngày 13/10/2021, nội dung dự thảo Thông tư được đăng tải tại địa chỉ https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-du-thao/document-7333.htm

Dương Duy