Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước

Cập nhật lúc: 16:16 29/07/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2201/QĐ-BVHTTDL quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước

Ảnh minh họa

Theo đó, Quy định gồm có 02 Chương và 09 Điều quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật).

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân thực hiện tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật; làm cơ sở để áp dụng vào việc xây dựng dự toán các hoạt động tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật.

Kinh phí tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật được quản lý, sử dụng theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các khoản chi phí thực tế, các dịch vụ thuê mướn khác khi thanh toán phải có đầy đủ báo giá, hợp đồng, hóa đơn và chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định. Đối với các nội dung chi trả dịch vụ thuê ngoài, nếu thuộc hạn mức đấu thầu thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong trường hợp có những phát sinh ngoài Quy định này, cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí báo cáo và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Nghệ thuật biểu diễn) để tổng hợp, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

Dương Nguyễn