Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật lúc: 16:11 29/06/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 1524/QĐ-UBND, ngày 22/6/2021 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quyết định gồm 4 Điều quy định về Vị trí, chức năng; Nhiệm vụ, quyền hạn; Cơ cấu tổ chức bộ máy, số người làm việc và việc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ảnh minh họa

Theo đó, Thư viện tỉnh là Thư viện trung tâm của tỉnh Đắk Lắk và là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung tài nguyên thông tin, các tài nguyên thông tin trong nước và nước ngoài phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát triển văn hóa đọc, kỹ năng thông tin cho Nhân dân trên địa bàn thông qua các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Thư viện.

Xem QĐ số 1524/QĐ-UBND, ngày 22/6/2021 tại đây

Võ Phượng