Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020) và 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 - 10/3/2020).

Cập nhật lúc: 16:15 28/08/2019

Triển khai Kế hoạch số 126-KH/TU, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 1079/UBND-TH, gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các đơn vị: (1) Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương nội dung Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 13/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (1940-2020) và 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975-10/3/2020) nhằm nâng cao nhận thức và hành động trong cơ quan, đơn vị, địa phương và của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân bằng những việc làm thiết thực để lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh. (2) Xây dựng kế hoạch phát động thi đua phải bám sát các nội dung thi đua tại Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể để phát động phong trào thi đua thiết thực đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, chung sức đồng lòng phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất. (3) Mỗi huyện, thị xã, thành phố lựa chọn từ 01 đến 02 công trình trọng điểm khởi công hoặc khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020) gắn với kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 - 10/3/2020). Mỗi xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị lựa chọn từ 01 đến 02 lĩnh vực, công việc để xác định chủ điểm thi đua cần đột phá ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, lựa chọn từ 01 đến 02 lĩnh vực, công việc còn phức tạp, khó khăn để thi đua thực hiện, nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. (4) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dụng đề cương và tổ chức tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những cách làm mới, mô hình hay trong thực hiện phong trào thi đua trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo sự lan tỏa trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. (5) Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và kỷ niệm 45 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk theo quy định./.

TV