Nâng cao hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao gắn với công tác bảo tồn “Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên”

Cập nhật lúc: 19:39 19/09/2017

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết của Huyện ủy Ea H’leo về nâng cao hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với bảo tồn “Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên”  trên địa bàn huyện Ea H’leo đến năm 2020, vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Ea H’leo đã ban hành Kế hoạch nâng cao hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao gắn với công tác bảo tồn  “Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên” trên địa bàn huyện Ea H’leo đến năm 2020.

Du khách quốc tế xem biểu diễn văn hóa cồng chiêng

Theo đó, có 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp được Kế hoạch đề ra, gồm: Quan tâm chỉ đạo, phát triển, nâng cao hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Hưởng ứng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và Huyện tổ chức và ngành phát động, đặc biệt là phong trào quần chúng; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về vai trò, trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Cồng chiêng; rà soát số nghệ nhân biết đánh chiêng, chỉnh chiêng, sử dụng các  nhạc cụ dân tộc; thống kế số liệu cồng chiêng trong Nhân dân để có cơ sở cấp chiêng và truyền dạy đánh chiêng cho đồng bào dân tộc thiểu số; duy trì hoạt động của các đội cồng chiêng trẻ và đội múa xoan hiện có; hỗ trợ khôi phục lễ cúng bến nước và lễ trưởng thành; chú trọng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Nâng cao chất lượng các giải thi đấu, hội thi, hội diễn, hướng đến thực chất, tránh hình thức. Đặc biệt quan tâm đến phong trào thể thao quần chúng, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Liên hoan văn nghệ thôn, buôn, tổ dân phố; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học, lực lượng vũ trang; nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao quần chúng; tăng cường trách nhiệm quản lý, bảo vệ các thiết chế văn hóa ở cơ sở, đặc biệt là Nhà sinh hoạt cộng đồng đảm bảo khai thác, sử dụng hiệu quả.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ea H’leo là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Ea H’leo triển khai hiệu quả Kế hoạch trên./.

Dương Nguyễn