​Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Cập nhật lúc: 20:18 26/04/2019

Đó chính là nội dung vừa được UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động triển khai thực tại văn bản số 3211UBND-KGVX.

Theo đó, trên cơ sở văn bản số 1204/BVHTTDL- VHCS ngày 01/4/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thế thao cơ sở, UBND tỉnh giao: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm: (1) Tiếp tục thực hiện Quyết định 2164/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa. (2) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện Quyết định 2563/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn”. (3) Quy hoạch và dành quỹ đất cho các công trình văn hóa, thể thao cơ sở ở vị trí trung tâm, thuận lợi cho sinh hoạt của Nhân dân; kiến trúc phù hợp với đặc trưng văn hóa vùng, miền, dân tộc. Ưu tiên các nguồn lực để xây các thiết chế văn hóa, thể thao phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, phân bố dân cư... Rà soát, cải tạo, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao hiện có; bổ sung trang thiết bị hoạt động, thay thế những trang thiết bị cũ, lạc hậu, duy tu, sửa chữa công trình theo định kỳ. (4) Ban hành các cơ chế, chính sách về xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực hơp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để xây dựng và tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp đặc biệt là các thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, thôn, Khu vui chơi giải trí, Trung tâm Văn hóa - Thể thao trong các Khu công nghiệp, Khu chế xuất; thu hút các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí trong các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đã được Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật. (5) Nâng cao chất lượng hiệu quả và đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; khắc phục hiện tượng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ở địa phương bị bỏ hoang, đã đầu tư cơ sở vật chất nhưng không tổ chức được các hoạt động thường xuyên và hiệu quả. (6) Xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tiêu biểu, thu hút đông đảo người dân tham gia tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đặc biệt ở cấp xã, thôn trên địa bàn tỉnh.

Nội thất nhà dài Ê đê

Ngoài ra, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh việc quy hoạch và dành quỹ đất cho các công trình văn hóa, thể thao cơ sở ở vị trí trung tâm, thuận lợi cho sinh hoạt của Nhân dân; kiến trúc phù hợp với đặc trưng văn hóa vùng, miền, dân tộc.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan, tham mưu UBND tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhằm nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ nhân sự làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở để tổ chức tốt các hoạt động sát với nhu cầu của người dân.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách trong kế hoạch hàng năm để đầu tư xây dựng mua sắm trang thiết bị; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động... cho hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở./.

TV