Lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa

Cập nhật lúc: 20:19 09/04/2019

Đó chính là nội dung vừa được UBND tỉnh giao Sở Nội vụ, Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và Kế hoạch số 2439/KH-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 tại văn bản số 2623/UBND-KGVX.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,UBND tỉnh đề nghị đơn vị xem xét, có ý kiến đối với dự thảo văn bản hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa.

Lễ cúng bến nước của buôn Kmrơng

Về hình thức và số lượng khen thưởng, dự thảo đưa ra 03 loại hình, gồm: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (01 tập thể); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (01 tập thể; 02 cá nhân); Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh , các huyện, thị xã, thành phố xét đề nghị 01 tập thể hoặc 01 cá nhân).

Ngoài ra, dự thảo văn bản cũng đưa ra các tiêu chuẩn khen thưởng đối với tập thể và cá nhân, như: Tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức phong trào thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa tại địa phương, cơ quan, đơn vị; Tạo được hiệu quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn thông qua các phong trào phát triển văn hóa… hoặc tiêu biểu, xuất sắc trong chỉ đạo, quản lý và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức phong trào thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, thể hiện qua việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả….

Quang Long