Ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong công tác chỉ đạo huy động đồng bào về tổ chức hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Cập nhật lúc: 18:54 06/10/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ký ban hành Quy chế phối hợp trong công tác huy động đồng bào về tổ chức hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Quy chế số 3422/QC-BVHTTDL-UBND ngày 20/9/2021.

Phục dựng Lễ cúng sức khỏe của đồng bào Ê Đê ở Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô - Sơn Tây, Hà Nội

Quy chế phối hợp quy định mục đích, nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong công tác phối hợp huy động đồng bào về tổ chức hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô - Sơn Tây, Hà Nội. Qua đó nhằm tạo mối liên kết, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong công tác phối hợp huy động đồng bào về tổ chức hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Bảo đảm thực hiện hiệu quả việc huy động, tổ chức cho đồng bào các dân tộc ở địa phương tham gia hoạt động hàng ngày tại Làng. Kịp thời trao đổi thông tin trong quá trình phối hợp để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Trên các nguyên tắc về tuân thủ quy định của pháp luật, nguyên tắc hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò, trách nhiệm của các đơn vị trong công tác phối hợp về huy động đồng bào. Đảm bảo sự chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thống nhất quản lý ngành giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, phối hợp hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Võ Phượng