Ký kết phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa

Cập nhật lúc: 12:21 24/10/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ký kết Kế hoạch phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021- 2025.

Một góc Thác Drai Nur

Kế hoạch được ký kết nhằm mục đích phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng hiện có của hai Ngành để xây dựng, tổ chức các hoạt động phát triển du lịch nông thôn; triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, xây dựng mạng lưới điểm đến du lịch, sản phẩm nông nghiệp du lịch, du lịch nông thôn tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường sự phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm nâng cao chất lượng, xây dựng đời sống văn hóa gắn với giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, nội dung phối hợp tập trung tham mưu các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đề xuất cơ chế, chính sách phát triển nhóm sản phẩm du lịch nông thôn (gắn với sinh thái, nông nghiệp, văn hóa truyền thống, sản phẩm OCOP, làng nghề…) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đọan 2021 - 2025; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn địa phương và các chính sách để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn gắn với giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động người dân vùng nông thôn nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thực hiện nội dung xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ và phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao ở vùng nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp Nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng Nhân dân nông thôn. Khảo sát, đánh giá hiện trạng về tiềm năng phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (khảo sát điểm các địa bàn có tiềm năng trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch của địa phương), từ đó lựa chọn xây dựng 01 mô hình thí điểm du lịch cộng đồng ở vùng dân tộc thiểu số của tỉnh (tại khu vực cụm làng nghề dệt thổ cẩm xã Ea Tul, huyện Cư M’Gar và buôn cổ M’Liêng, xã Đắk Liêng, huyện Lắk) nhằm xuất khẩu hàng hóa tại chỗ thông qua khách du lịch; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số địa phương trong giai đoạn 2022 - 2025.

Võ Phượng