Kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng

Cập nhật lúc: 08:23 17/05/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản số 3841/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng.

Theo đó, trên cơ sở nội dung văn bản số 4343/VPCP-KGVX, ngày 11/5/2018 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát và đánh giá thực trạng hệ thống thư viện công cộng hiện nay trên tất cả các mặt hoạt động, đề xuất cụ thể việc kiện toàn hệ thống thư viện công cộng theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương đồng thời các địa phương trong cả nước chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ VHTTDL trong việc xây dựng chủ trương, kế hoạch kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng.

Minh Long