Không lưu trữ, luân chuyển và phục vụ bạn đọc xuất bản phẩm bất hợp pháp

Cập nhật lúc: 14:07 26/12/2017

Đó là nội dung văn bản số 5236/BVHTTDL-TV vừa được Vụ trưởng Vụ Thư viện Vũ Dương Thúy Ngà ký, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông các thư viện trên địa bàn kiểm tra, rà soát, rút ra khỏi kho sách thư viện, không luân chuyến và phục vụ (nếu có) các cuốn sách sau: “Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt”, tác giả Nguyễn Đình Gia Bảo (hệ thống), số xác nhận đăng ký xuất bản: 4322-2016/CXBIPH/29-99/HĐ, Quyết định xuất bản số: 0783/QĐ-NXBHĐ; “Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo - Tìm hiểu về lễ hội tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, truyền thống thờ cúng và bản sắc văn hóa dân tộc”, tác giả Phương Hoa (sưu tầm và hệ thống), số xác nhận đăng ký xuất bản: 4713- 2016/CXBIPH/09-109/HĐ, Quyết định xuất bản số: 0804/QĐ-NXBHĐ, với lý do: In văn bản có nội dung không đúng quy định của Nhà nước.

Việc rút khỏi kho sách thư viện cuốn sách trên thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu thư viện./.

Nhị Bình