Hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc năm 2020

Cập nhật lúc: 08:49 08/09/2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản số 3243/BVHTTDL-TV về việc hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc năm 2020.

Ảnh minh họa

Theo văn bản, thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức xét tặng và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2020 (sau đây gọi là Giải thưởng) nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Để đảm bảo cho việc xét tặng Giải thưởng đạt kết quả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc thực hiện xét tặng Giải thưởng như sau:

1-Việc xét tặng Giải thưởng được thực hiện theo Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc đã được ban hành tại Quyết định số 2608/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi chung là Quy chế) (đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ hoặc chuyên trang về thư viện tại địa chỉ http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn).

2- Các bộ, ngành, địa phương tùy điều kiện thực tiễn, tổ chức Hội đồng cơ sở đề nghị xét tặng Giải thưởng. Hội đồng cơ sở có trách nhiệm: a) Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đề xuất xét tặng Giải thưởng: Căn cứ Quy chế và hướng dẫn tại Công văn này, các Bộ, ngành, địa phương có văn bản hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo Quy chế thuộc phạm vi quản lý làm hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng. Bộ, ngành: tiếp nhận hồ sơ đề nghị của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi là Sở VHTTDL): tiếp nhận hồ sơ đề nghị của cá nhân, thư viện thuộc hệ thống thư viện công cộng, thư viện của các cơ quan, tổ chức do UBND cấp tỉnh, cấp huyện thành lập; thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện cộng đồng, không gian đọc; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn có đóng góp tích cực cho việc phát triển văn hóa đọc của địa phương. b) Trên cơ sở hồ sơ tiếp nhận, Hội đồng thi đua của Bộ, ngành, Sở VHTTDL hoặc Hội đồng xét Giải thưởng do địa phương thành lập có trách nhiệm thẩm 2 định báo cáo thành tích, xác minh hồ sơ, lựa chọn, đề xuất danh sách tập thể, cá nhân đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét tặng Giải thưởng. c) Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng xét giải thưởng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 3- Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng nộp 02 bộ (bản chính) gồm: a) Tờ trình của cơ quan có thẩm quyền; b) Biên bản họp Hội đồng đề nghị xét tặng Giải thưởng; c) Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng do Lãnh đạo Bộ, ngành hoặc lãnh đạo Sở VHTTDL ký; d) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân có xác nhận của cơ quan chủ quản. Đối với các tập thể, cá nhân ngoài công lập lấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi sinh sống hoặc nơi đặt trụ sở. Báo cáo thành tích phải bám sát tiêu chí, điều kiện quy định tại Quy chế, làm nổi bật các sáng kiến, mô hình, phương thức tổ chức hiệu quả việc khuyến đọc, những thành tích, đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; không sa đà báo cáo các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, thư viện (Mẫu báo cáo thành tích kèm theo); đ) Bản thuyết minh về các chỉ số hoạt động thư viện và các hoạt động góp phần phát triển văn hóa đọc đã đạt được kèm theo tài liệu, tư liệu, ảnh, video clip…của tập thể, cá nhân được đề nghị xét tặng Giải thưởng.

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện) số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm Hà Nội trước ngày 20 tháng 10 năm 2020 để tổng hợp.

Xem văn bản tại đây

Dương Nguyễn