Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cập nhật lúc: 14:57 13/05/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Ảnh minh họa

Theo dự thảo, Thông tư gồm có 8 Điều, gồm: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Tên gọi của Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh; Vị trí, chức năng Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh; Nhiệm vụ, quyền hạn Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh; Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, bộ máy; Quan hệ công tác của Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh; Quy định chuyển tiếp; Hiệu lực thi hành.

Thông tư này hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và áp dụng đối với Trung tâm Văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh).  

Thiết chế văn hóa, thiết chế văn hóa, thể thao thuộc các Bộ, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các thiết chế văn hóa, thể thao khác căn cứ quy định tại Thông tư này để áp dụng theo điều kiện thực tế.

Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.