Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 33 về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam

Cập nhật lúc: 08:38 24/06/2019

Chiều 21/6, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh… cùng đại diện các cơ quan trung ương và địa phương.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cùng tham dự và chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, Bộ đã tiến hành sơ kết ở các lĩnh vực chuyên ngành để xây dựng báo cáo tổng kết chung của toàn ngành, đánh giá khá toàn diện các mục tiêu, 5 quan điểm, 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp mà Nghị quyết 33 đề cập.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện tại Hội nghị

Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; Tư tưởng, đạo đức và lối sống - lĩnh vực then chốt của văn hóa đã có những chuyển biến tích cực; Hệ thống pháp luật ngành được tiếp tục hoàn thiện, tác động sâu rộng đến đời sống của nhân dân; Hoạt động bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của dân tộc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được nghiên cứu, nhận diện và phát huy giá trị; Hoạt động hợp tác quốc tế về văn hoá, thể thao và du lịch được tổ chức sôi nổi, góp phần quan trọng trong công tác đối ngoại của Nhà nước.

Tại Hội nghị, Chánh văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình đã báo cáo tóm tắt 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Báo cáo đã nêu rõ trong thời gian qua Bộ đã thực hiện 6 nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều thành tựu quan trọng như: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại…

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chủ trì Hội nghị

Báo cáo cũng đưa ra các nội dung về thực hiện 4 giải pháp nêu trong Nghị quyết, gồm: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; công tác đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa; tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa.

Ngoài nêu những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế và nguyên nhân. Bên cạnh đó, Báo cáo cũng đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết 33 trong thời gian tới cùng một số đề xuất, kiến nghị.

Tại Hội nghị, một số tham luận của các đại biểu đến từ các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ VHTTDL và một số Sở VHTT, VHTTDL địa phương đã trình bày tập trung vào việc phân tích, lý giải kết quả đã đạt được cũng như một số hạn chế khó khăn, và những giải pháp, kiến nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW và Hướng dẫn số 84-HD/BTGTW ngày 14/2/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33, Ban cán sự Đảng Bộ VHTTDL tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33.

Bộ trưởng đánh giá cao các ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự Hội nghị. Qua các ý kiến phát biểu tại Hội nghị thấy rằng, trong 5 năm vừa qua việc thực hiện Nghị quyết 33 đã đạt được những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Cụ thể, đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa được hình thành, sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng và chất lượng, nhiều phong trào hoạt động văn hóa đạt được kết quả thiết thực, phát huy được truyền thống văn hóa, gia đình, dòng tộc cộng đồng. Công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa nghệ thuật được mở rộng góp phần xây dựng các thiết chế văn hóa; nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo. và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại; nhiều phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số được nghiên cứu sưu tầm …đội ngũ làm công tác văn hóa văn nghệ được trưởng thành, giao lưu về văn hóa quốc tế đặc sắc.

Toàn cảnh Hội nghị

Tuy nhiên so với các thành tựu khác thì thành tựu trong lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng. Tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức trong lối sống trong xã hội chưa được ngăn chặn; đời sống văn hóa tinh thần ở nhiều nơi còn nghèo nàn, đơn điệu. Khoảng cách hưởng thụ văn hóa của miền núi, vùng sâu vùng xa, với đô thị và trong các tầng lớp nhân dân cần được rút ngắn…

Tại Hội nghị Bộ trưởng cũng nêu nguyên nhân về hạn chế, đồng thời đưa ra đề xuất, kiến nghị. Bộ trưởng khẳng định những nội dung, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 33 vẫn còn rất thời sự và thiết thực. Các cấp ban, bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội cần tiếp tục nâng cao nhận thức về văn hóa, từ đó khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội.

Bộ trưởng cho biết, sau Hội nghị, Bộ VHTTDL sẽ nghiên cứu, và họp để nghe lại những đề xuất, kiến nghị khi tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33, cũng như tiếp tục đầu tư cho văn hóa như thế nào. Sau đó sẽ hoàn thiện báo cáo về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 để gửi lên cấp trên.

Hà Anh, ảnh: Nam Nguyễn

Nguồn:bvhttdl.gov.vn