Hỗ trợ thiết chế văn hóa thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2020

Cập nhật lúc: 17:07 22/05/2020

Nhằm tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời đảm bảo đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất văn hóa theo Tiêu chí số 6 và đời sống văn hóa tinh thần theo Tiêu chí số 16 cho Nhân dân nhằm từng bước hoàn thiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Ngày 15/5/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 1061/KH-SVHTTDL về hỗ trợ thiết chế văn hóa thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch, nội dung thực hiện gồm việc hỗ trợ thiết chế văn hóa cho các Nhà văn hóa cấp xã, Hội trường thôn, Nhà văn hóa cộng đồng buôn cho các xã, các thôn, buôn của xã đăng ký hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 4 xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới thuộc 02 huyện: Buôn Đôn, Ea úp. Tổng số kinh phí thực hiện: 8.500.000.000 đồng (tám tỷ năm trăm triệu đồng). Dự kiến phân bổ thành 02 đợt, cho 16 Nhà văn hóa xã và 260 Hội trường thôn, Nhà văn hóa cộng đồng buôn.

Đây là một trong những nội dung thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhằm xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, xây dựng môi trường văn hóa vùng nông thôn có đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú; góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Được cụ thể hóa về nguồn vốn trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao hiệu quả, thiết thực và ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp Nhân dân vùng nông thôn; bảo tồn, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Võ Phượng