Đắk Lắk được phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường học nội trú

Cập nhật lúc: 21:42 02/01/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản số 5618/BVHTTDL-VHDT, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh về hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú (Chương trình).

Theo đó, các tỉnh được thụ hưởng từ Chương trình cần phải định hướng về cơ cấu, chủ đề nội dung ấn phẩm, như: Chủ đề chính trị, chính sách, pháp luật: Chiếm 25% số loại ấn phẩm cung cấp, nội dung ấn phẩm tập trung chủ đề dân tộc, tôn giáo, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ; chính sách về bảo tồn phát triển văn hóa, du lịch, hỗ trợ phát triển sản xuất; pháp luật về quyền phụ nữ, trẻ em; Chủ đề văn hóa, xã hội: Chiếm 50% số loại ấn phẩm cung cấp, nội dung ấn phẩm tập trung chủ đề xây dựng gia đình, làng bản văn hóa; bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc; bài trừ hủ tục, phòng chống mua bán người; phát triển du lịch vùng miền núi, dân tộc thiểu số; Chủ đề nông nghiệp, khoa học và đời sống: Chiếm 25% số loại ấn phẩm cung cấp, nội dung ấn phẩm tập trung chủ đề vệ sinh, an toàn thực phẩm, sản xuất nông nghiệp sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; giới thiệu các mô hình nuôi, trồng có hiệu quả phù hợp với điều kiện tự nhiên, khả năng tiếp cận ở vùng nông thôn, miền núi; phổ biến kiến thức bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, bệnh dịch ở người, và dịch hại cho cây trồng, vật nuôi.

Về nội dung, quy cách, nguyên tắc cấp phát sản phẩm: Nội dung ấn phẩm cung cấp: Đảm bảo tính thời sự, phù hợp, thiết thực với đối tượng hưởng lợi; phục vụ có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và công tác văn hóa - thông tin ở cơ sở; cân đối giữa các chủ đề, loại hình ấn phẩm. Ưu tiên nội dung tuyên truyền xây dựng văn hóa gia đình, bài trừ hủ tục, tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, phòng chống thiên tai, mua bán người phù hợp đối tượng người dân nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số và các ấn phấm in tiếng dân tộc. Loại hình ấn phấm cung cấp: Sách, tờ gấp, đĩa tiếng, đĩa hình. Hình thức thể hiện ngắn gọn, dễ hiểu, thân thiện với người dân. Thông tin ghi trên ấn phẩm: Ẩn phẩm đặt hàng phục vụ cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường phổ thông dân tộc nội trú. Nguyên tắc cấp phát ấn phẩm: Đúng địa chỉ, phù hợp vùng, miền.

Văn bản đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh căn cứ hướng dẫn này báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp với các ban, ngành có liên quan đảm bảo nguồn vốn thực hiện đúng mục tiêu, đúng tiến độ; không điều chuyển nguồn vốn  thực hiện mục tiêu Cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường phổ thông dân tộc nội trú để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ khác.Đối với việc quản lý và phát huy hiệu quả ấn phẩm ở cơ sở: Các đơn vị được thụ hưởng Chương trình cần: Căn cứ nội dung hướng dẫn quản lý, sử dụng ấn phấm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh xây dựng và ban hành “Quy chế quản lý và sử dụng ấn phẩm Chương trình mục tiêu phát triên văn hóa” để áp dụng thực hiện thống nhất tại các thiết chế trên địa bàn do Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch quản lý. Tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với UBND xã, cán bộ văn hóa xã hướng dẫn các thiết chế văn hóa trên địa bàn tổ chức và duy trì các phòng đọc, điểm đọc để phục vụ Nhân dân. Chỉ đạo hệ thống thư viện huyện/xã, phối hợp với chính quyền cấp xã và các trường học tổ chức luân chuyển ấn phẩm giữa các điếm đọc trên địa bàn để làm mới và tạo nguồn sách báo phong phú giữa các điểm đọc thu hút người đọc. Hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho cán bộ phục vụ tại các điểm đọc sách báo trong cộng đồng…

Ngoài ra, văn bản còn hướng dẫn địa chỉ đơn vị cung cấp ấn phẩm và yêu cầu về thông tin, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình.

 

Thanh Viên