Cục Văn hóa cơ sở và Ban Tuyên giáo tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2017)

Cập nhật lúc: 16:04 21/08/2017

Vừa qua Cục Văn hóa cơ sở và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2017).

Theo đó, nội dung tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng tập trung vào các nội dung chính, như: Khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam...; Làm rõ những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong 100 năm qua, nhất là những thành tựu trong quá trình cải cách, đổi mới ở các nước xã hội chủ nghĩa, những đóng góp của các nước XHCN cho hòa bình, độc lập, sự hợp tác giữa các nước XHCN với các nước trên thế giới...; Khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước ta là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê nin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CHXH; Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phủ nhận ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga đi tới xóa bỏ Chủ nghĩa Má Lê nin, đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề trong nước, chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Ngoài ra, Hướng dẫn cũng xây dựng Đề cương tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng theo từng nội dung cụ thể, gồm: Khái quát hoàn cảnh, diễn biến và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga (hoành cảnh, diễn biến; ý nghĩa lịch sử và thời đại); Cách mạng Tháng Mười Nga và cách mạng Việt Nam (Cách mạng Tháng Mười Nga đã chỉ ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam; Cách mạng Tháng Mười Nga khởi đầu sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và toàn diện của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Liên Xô đối với Cách mạng Việt Nam); Chủ nghĩa xã hội hiện thực tạm thời lâm vào thoái trào, nguyên nhân và bài học (Nguyên nhân; Bài học); Kế thừa những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga, Việt Nam kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tiếp tục đẩy mạng toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Cục Văn hóa cơ sở giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Hướng dẫn phối hợp với các Sở, ngành chức năng và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng Kế hoạch để tổ chức tốt công tác tuyên truyền.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn ngành dọc và các đơn vị trực thuộc tổ chức hoạt động tuyên truyền, triển lãm, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, cổ động trực quan... phục vụ Nhân dân trong dịp kỷ niệm; Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan trên một số tuyến đường thuộc thành phố Buôn Ma Thuột đã được phân cấp quản lý (từ ngày 03/11 – 10/11/2017); Phối hợp với Liên hiệp tổ chức hữu nghị tổ chwsd tốt các hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga theo nội dung Thông báo số 1476/TB-TU, ngày 03/8/2017 của Thường trực Tỉnh ủy./.

 

 

 

Thanh Viên