Cục Văn hóa cơ sở hướng dẫn công tác văn hóa cơ sở năm 2018

Cập nhật lúc: 16:46 26/07/2017

 

Ngày 25/7/2018, Phó cục trưởng Nguyễn Công Trung đã ký văn bản số 503/VHCS-VP về hướng dẫn công tác văn hóa cơ sở năm 2018.

Theo đó, trong năm 2018 các đơn vị văn hóa cơ sở sẽ tập trung hướng tới việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước thông qua việc đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động văn hóa tại cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ hướng về cơ sở, phục vụ tối đa nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh... với một số nhiệm vụ cụ thể, như: Chỉ đạo công tác quản lý lễ hội đảm bảo được an toàn, trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm...; công tác xây dựng đời sống văn hóa và đạo đức, lối sống cần chú trọng việc xây dựng con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước...; hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở cần được quan tâm thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn theo Quyết định số 2164/QĐ-TTg, ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ... ; hoạt động tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan cần bám sát hướng dẫn số 30-HD/BTGTW, ngày 13/4/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương...; hoạt động nghệ thuật quần chúng cần tăng cường cải cách các thủ tục hành chính trong cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường, đảm bảo thẩm định cấp phép hoạt động kịp thời và chấn chỉnh, xử lý các sai phạm trong hoạt động kinh doanh; lĩnh vực quảng cáo thực  hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch hoạt động theo nội dung hướng dẫn...

Ngoài ra, để chủ động trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho các địa phương, văn bản cũng dự kiến thời gian tổ chức các hoạt động trọng tâm của năm 2018./.

 

ML