Cục Điện ảnh ban hành Thông báo số 2 về Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX

Cập nhật lúc: 09:57 28/08/2017

 

Tiếp theo Thông báo số 01, ngày 25/8/2017, Cục Điện ảnh đã ban hành văn bản số 537/ĐA-PBP Thông báo số 2 về Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX.

Theo đó, trên cơ sở Quyết định số 3057/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Điều lệ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX, Ban Tổ chức Liên hoan Phim thông báo tới các đơn vị tham gia các nội dung, gồm: Các đơn vị khi gửi đăng ký phim tham dự Liên hoan cần ghi rõ trong Phiếu đăng ký tham dự (mục 8 mẫu số 01): Phim được làm từ kịch bản gốc hoặc Phim làm lại (re – make) từ kịch bản/phim nước ngoài;  Thời gian diễn ra Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28/11/2017 tại thành phố Đà Nẵng (Thông báo số 1 là từ ngày 25 đến ngày 29/11/2017); Đơn vị đăng ký phim và đại biểu theo quy định trong Điều lệ Liên hoan theo mẫu Phiếu đăng ký tham dự Liên hoan tại địa chỉ: www.cucdienanh.vn/lhpvietnam20/mauphieudangky./.

(ảnh: Internet)

TV