Công bố danh mục hàng hóa là văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh kèm theo mã HS

Cập nhật lúc: 14:13 06/11/2017

Đó là nội dung Quyết định số 3848/QĐ-BVHTTDL, ngày 17/10/2017 vừa được  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố.

Theo đó, Danh mục hàng hóa được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 2017 ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC,  ngày  27 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính, được áp dụng theo nguyên tắc: Các trường hợp chỉ liệt kê mã 4 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số này đều thuộc Danh mục; Các trường hợp chỉ liệt kê mã 6 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc phân nhóm 6 số này đều thuộc Danh mục; Các trường hợp liệt kê chi tiết đến mã 8 số thì chỉ những mã 8 số đó mới thuộc Danh mục.

Hàng hóa thuộc danh mục bao gồm cả loại có điều kiện và không có điều kiện, cơ quan có thẩm quyền cần áp dụng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh hiện hành để giải quyết theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Danh mục hàng hóa là văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh kèm theo mã HS (kèm theo file)

Quang Minh